Edit Review Questions

Remove Pinyin Simplified/Traditional English Lesson
Nǐ hǎo 你好 Hello 2
Nǐ hǎo ma? 你好吗? How are you? 2
Wǒ hěn hǎo 我很好 I'm good 2
hǎo Good, ok 2
xièxie 谢谢 Thanks 2
zàijiàn 再见 Goodbye 2
You 2
I 2
He 2
Xièxie nǐ 谢谢你 Thank you 2
jiàn To meet 2
ma Question particle 2
She 2
zài Again 2
xiè To thank 2
Hǎo ma? 好吗? Ok? 2
dàjiā hǎo 大家好 Hello everyone 3
shì To be 3
Měiguó 美国 America (USA) 3
Zhōngguó 中国 China 3
Jiānádà 加拿大 Canada 3
Yīngguó 英国 England / Britain / UK 3
Fǎguó 法国 France 3
Àozhōu 澳洲 Australia 3
Měiguórén 美国人 American 3
Zhōngguórén 中国人 Chinese (person) 3
Jiānádàrén 加拿大人 Canadian (person) 3
Yīngguórén 英国人 English / British (person) 3
Fǎguórén 法国人 French (person) 3
Àozhōurén 澳洲人 Australian (person) 3
Zhōngwén 中文 Chinese (language) 3
Yīngwén 英文 English (language) 3
dàjiā 大家 Everybody 3
Law 3
wén Language 3
huì To be able to 4
huì shuō 会说 To be able to speak 4
Negation particle 4
tāde 他的 His 4
dàn But 5
hái Additionally 5
huān Happy 5
Guest 5
ne Grammar particle 5
To like 5
zhēn Real 5
qǐngwèn 请问 May I ask 7
xiānshēng 先生 Sir / Mister 7
tàitai 太太 Mrs / Wife 7
wèn Ask 7
yī bǎi 一百 100 8
yī qiān 一千 1000 8
Duō shǎo qián? 多少钱? How much? 9
Jǐ kuài qián? 几块钱? How much? 9
Nǐ yào mǎi shénme? 你要买什么? What do you want to buy? 10
nàlǐ 那里 There 10
zhèlǐ 这里 Here 10
Hǎo bù hǎo? 好不好? Is that ok? 10
méi Negative prefix 10
rènshi 认识 To know (someone) 12
pǔtōnghuà 普通话 Mandarin (standard language) 13
yīqǐ 一起 Together 15
duō jiǔ 多久 How long? 20
zài To be located in 20
xīngqīsān 星期三 Wednesday 20
xīngqīrì 星期日 Sunday 20
Rìběnrén 日本人 Japanese (person) 20
bàoqiàn 抱歉 Sorry 25
Wǒ wèi shénme bú rènshì tā? 我为什么不认识她? Why is it that I don't know her? 29
Huānyíng dàjiā lái xuéxí dìsānshí kè 欢迎大家来学习第三十课 Welcome everyone to study lesson 30 30
láidào 来到 To have just come 30
cāntīng 餐厅 Restaurant 34
càidān 菜单 Menu 34
shǔtiáo 薯条 French fries 35
bāngmáng 帮忙 To help (someone) 35
Nǎ zhǒng? 哪种? What kind? 35
zāogāo 糟糕 Terrible / Bad 39
bànfǎ 办法 Method / Way (of doing sth) 39
cèsuǒ 厕所 Washroom / restroom / toilet 40
zhízǒu 直走 Go straight 40
ránhòu 然后 And then 40
yòuzhuǎn 右转 Turn right 40
chǒngwù 宠物 Pet 44
niǎo Bird 45
cháng Frequent 45
ài To love 45
(written) Character 46
Place 46
Picture 46
Lost 46
zhǎng to grow 47
zhǎo To look for 48
yīng Ought to 48
gāi Should 48
zhù To wish 48
chūshēng 出生 To be born 49
To interest 49
yìn Print 49
fùmǔ 父母 Parents 50
qiánmiàn 前面 In front of 56
dì yī shēng 第一声 First Tone 61
dì sān shēng 第三声 Third tone 61
dì sì shēng 第四声 Fourth Tone 61
dì wǔ shēng 第五声 Fifth Tone 61
qīngshēng 轻声 Neutral tone 61
jìxù 继续 To continue / To go on with 64
tèjià 特价 Sale, special price 69
shìchuān 试穿 To try on (clothing) 70
shìyī jiān 试衣间 Fitting room 70
yǐhòu 以后 After 90
jìde 记得 To remember 90
Jīntiān wǒ tài wǎn qù shàngbān 今天我太晚去上班 I went to work too late today 91
Yěxǔ xià cì nǐ zuò dìtiě qù huì bǐjiào hǎo 也许下次你坐地铁去会比较好 Perhaps next time, taking the subway would be better 91
Huòxŭ wǒ kěyǐ zǎo yīdiǎn zǒu 或许我可以早一点走 Perhaps I can leave a little earlier 91
tèbié 特别 Special 91
huòxǔ 或许 Perhaps 91
huò Maybe 91
yīdìng 一定 Definitely, surely 94
lǎogōng 老公 Husband (informal) 99
Nǐ xiǎng chī shénme? 你想吃什么? What do you want to eat? 100
Qǐng děng yīxià 请等一下 Please wait a moment 100
xǐshǒujiān 洗手间 Washroom 100
Duìbuqǐ, Xiānshēng 对不起,先生 Excuse me, Sir 101
Nǐ zìjǐ zhù ma? 你自己住吗? Do you live by yourself? 110
jìn yí bù 进一步 Progress one step at a time 121
shēngzì 生字 New word 121
dǎzhāohu 打招呼 Greeting 122
dān chéng piào 单程票 One way ticket 127
tiánxiě 填写 To fill out 139
wèidào 味道 Smell / flavor 140
hóulóng 喉咙 Throat 141
késòu 咳嗽 Cough 141
wēnnuǎn 温暖 Warm 154
qíngrénjié 情人节 Valentine's Day 159
hǎixiān 海鲜 Seafood 160
lǚxíng 旅行 Travel 170
shūzhuō 书桌 Study table 183
wénzi 蚊子 Mosquito 186
diūdiào 丢掉 To throw away 188
xiǎng xiàng 想像 To imagine 196
zìrán 自然 Natural 197
àifēiěr tiětǎ 艾菲尔铁塔 Eiffel Tower 197
xiànzàishì 现在式 Present tense 199
fáqián 罚钱 To be fined 200
rìluò 日落 Sunset 204
cānguǎn 餐馆 Restaurant 207
fànguǎn 饭馆 Restaurant 207
gùyì 故意 On purpose 214
zīyuán 资源 Resources 216
yōudiǎn 优点 Advantage 216
xīnwén 新闻 News 219
xiāoxí 消息 Personal news 219
bàodǎo 报导 News report 219
wéiruǎn 微软 Microsoft 220
yìngtǐ 硬体 Hardware 220
To send 220
Liúlǎn 浏览 To browse 220
xiàzǎi 下载 To download 220
lǚlìbiǎo 履历表 Resume / CV 225
xuélì 学历 Academic record 225
jīnglì 经历 Work experience record 225
zhèngzhào 证照 Certificate 225
jìshù 技术 Skills 225
To tread on 225
xīnlì 新曆 Western calendar 236
chēngwèi 称谓 Title 241
tāngmǔkèlǔsī 汤姆克鲁斯 Tom Cruise 241
màikèěrjiékèxùn 迈克尔杰克逊 Michael Jackson 241
fēnlèi 分类 Product category 270
xínghào 型号 Model number 285
yīlài 依赖 To rely / depend upon 289
lìyòng 利用 To make use of / To take advantage of 290
xìn Letter 290
cuòzhé 挫折 Frustration 301
tiǎozhàn 挑战 Challenge 301
cuò Obstructed / To fail 301
Zhūmùlǎngmǎfēng 珠穆朗玛峰 Mount Everest 302
xiànzhì 限制 To restrict 370
fēnxiǎng 分享 To share 370
zhōngtóu 钟头 Hour 409
zǎochén 早晨 Early morning 410
fāng Just / Only then 411
mùchǎng 牧场 Pasture 412