CLO_109: Gelukwensen - u bent nu een tante!

8 juni, 2007

Dialoog: Aantallen
A: Ni3 ting1 shuo1 wo3 jie3jie gang1 sheng1 le xiao3hai2 ma?
B: Gong1xi3 ni3! Ni3 dang1 āyi2 le!
A: Xie4xie ni3. Ta1 shi4 zuo2tian1 wan3shang4 qi1 dian3 wu3shi2 wu3 fen1 chu1sheng1 DE.
B: Ta1 duo1 zhong4 a?
A: Ta1 san1 qian1 gong1 ke4 zhong4.
B: Ting1 qi3 lai2 xiang4 Duitsland jian4kang1 DE xiao3hai2. Ta1de fu4mu3qin1 yi1ding4 hen3 xing1fen4!

Dialoog: Tonen
A: Nǐ tīng shuō wǒ jiějie gāng shēng le xiǎohi ma?
B: Gōngxǐ nǐ! Nǐ dāng āy le!
A: Xixie nǐ. Tā sh zutiān wǎnshng qī diǎn wǔsh wǔ fēn chūshēng DE.
B: Tā duō zhng a?
A: Tā sān qiān gōng k zhng.
B: Tīng qǐ li xing Duitsland jinkāng DE xiǎohi. Tāde fmǔqīn yīdng hěn xīngfn!

De Online Inhoud van de premie: Tevreden opening van een sessie of teken in om de hieronder inhoud te bekijken.

Pdf- Nota's: Woordenschat Volledig Afschrift Pinyin Volledig Vereenvoudigd Afschrift Volledig Traditioneel Afschrift Volledig Engels vertaald Afschrift Het Overzicht van Podcast Nieuwe vereenvoudigde karakters Alle vereenvoudigde karakters Nieuwe traditionele karakters Alle traditionele karakters

pictogram voor podpress CLO_109 [13: 14m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

CLO_108: Een gezond lichaam is zeer belangrijk

6 juni, 2007

Dialoog: Aantallen
B: Shi4 DE. Wo3 kan4 chu1 lai2 le. Ta1 shi4 zen3me jian3fei2 DE?
A: Ta1 zhi3 chi1 jian4kang1 shi2pin3. Bing4qie3 zuo4 hen3duo1 DE yun4dong4.
B: Na4me wo3 ye3 ying1gai1 na4 yang4 zuo4. Zai4 zhao3 yi1ge hao3 yi1dian3 DE jian4shen1fang2.
A: Hao3 zhu3yi4. Shen1ti3 jian4kang1 hen3 zhong4yao4. Zhu4 ni3 hao3 yun4!

Dialoog: Tonen
B: Sh DE. Wǒ kn chū li le. Jiǎnfi DE van Tā sh zěnme?
A: Tā zhǐ chī jinkāng shpǐn. Bngqiě zu hěnduō DE yndng.
B: Yīnggāi yě n yng zu van Nme wǒ. Zi zhǎo yīge hǎo yīdiǎn DE jinshēnfng.
A: Hǎo zhǔy. Shēntǐ jinkāng hěn zhngyo. Zh nǐ hǎo yn!

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript Podcast Review New simplified characters All simplified characters New traditional characters All traditional characters

icon for podpress CLO_108 [13:17m]: Play Now | Play in Popup | Download

CLO_107: He is taller and thinner than before

June 4th, 2007

Dialogue: Numbers
A: Ni3 hai2 ji4de wo3 rzi ma? Zhe4 shi4 ta1de jin4zhao4.
B: Zhen1de ma? Wo3 zhen1 bu4 gan3 xiang1xin4 zhe4 jiu4 shi4 ta1. He2 shang4ci4 wo3 kan4dao4 ta1 xiang1 bi3, ta1 zhang3da4 le bu4 shao3. Ta1 xian4zai4 hen3 gao1. rqie3 hao3 xiang4 ye3 shou4 le hen3duo1.
A: Shi4de. Ta1 xiao3 shi2hou4 bi3 xian4zai4 pang4 duo1 le.

Dialogue: Tones
A: Nǐ hi jde wǒ rzi ma? Zh sh tāde jnzho.
B: Zhēnde ma? Wǒ zhēn b gǎn xiāngxn zh ji sh tā. H shngc wǒ kndo tā xiāng bǐ, tā zhǎngd le b shǎo. Tā xinzi hěn gāo. rqiě hǎo xing yě shu le hěnduō.
A: Shde. Tā xiǎo shhu bǐ xinzi png duō le.

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript Podcast Review New simplified characters All simplified characters New traditional characters All traditional characters

icon for podpress CLO_107 [13:42m]: Play Now | Play in Popup | Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved.

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com