CLO_138: Punten in een Badkamers

24 augustus, 2007

Woordenschat: Aantallen
wei4sheng1zhi3
xi3shou3tai2
fei2zao4
mao2jin1
jing4zi

Woordenschat: De Tekens van de toon
wishēngzhǐ
xǐshǒuti
fizo
mojīn
jngzi

De Online Inhoud van de premie: Tevreden opening van een sessie of teken in om de hieronder inhoud te bekijken.

Pdf- Nota's: Woordenschat Volledig Afschrift Pinyin Volledig Vereenvoudigd Afschrift Volledig Traditioneel Afschrift Volledig Engels vertaald Afschrift

pictogram voor podpress CLO_138 [5: 13m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

CLO_137: Hij is in Groot Probleem voor het Liggen aan me

22 augustus, 2007

Dialoog: Aantallen
A: Wo3 gen1 ni3 shuo1 yi2 jian4 shi4qing2.
B: Zen3me le?
A: Wo3 nan2 peng2you3 shuo1 ta1 zuo2tian1 wan3shang4 jiu3 dian3 jiu4 hui2qu4 shui4jiao4 le. Ke3shi4, wo3de ling4wai4 yi1ge peng2you3 gen1 wo3 shuo1 ta1 zuo2tian1 wan3shang4 shi2 dian3, zai4 yi1ge pai4dui4 kan4 dao4 wo3de nan2 peng2you3 gen1 hen3duo1 piao4liang4 DE xiao3jie3 yi1qi3 he1 jiu3.
B: Zhen1de jia3de?
A: Zhen1de. Ta1 wei4 shen2me pian4 wo3?
B: O1, ni3 nan2 peng2you3 ma2fan da4 le!

Dialoog: De Tekens van de toon
A: Wǒ gēn nǐ shuō y jin shqng.
B: Zěnme le?
A: Pngyǒushuō tā zutiān wǎnshng jiǔ diǎn ji huq shujio van Wǒ nn le. Kěsh, wǒde lng wi yīge pngyǒu gēn wǒ shuō tā zutiān wǎnshng sh diǎn, zi yīge pi du kn do wǒde nn pngyǒu gēn hěnduō pioling DE xiǎojiě yīqǐ hē jiǔ.
B: Zhēnde jiǎde?
A: Zhēnde. Tā wi shnme pin wǒ?
B: Ō, nǐ nn pngyǒu mfan d le!

De Online Inhoud van de premie: Tevreden opening van een sessie of teken in om de hieronder inhoud te bekijken.

Pdf- Nota's: Woordenschat Volledig Afschrift Pinyin Volledig Vereenvoudigd Afschrift Volledig Traditioneel Afschrift Volledig Engels vertaald Afschrift

pictogram voor podpress CLO_137 [9: 15m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

CLO_136: De verjaardag koekt en stelt voor

20 augustus, 2007

Dialoog: Aantallen
A: Ni3 jin1tian1 hui4 yi1zhi2 dai1 zai4 zhe4li3 ma?
B: Ni3 yao4 chu1qu4 ma?
A: Ming2tian1 shi4 wo3 peng2you3 de sheng1ri4, suo3yi3 wo3 xian4zai4 yao4 qu4 mai3 yi1ge li3wu4 song4 gei3 ta1.
B: Na4 ni3 xiang3 yao4 mai3 shen2me dong1xi gei3 ta1?
A: Wo3 hai2 mei2 que4ding4. Ke3shi4 wo3 bi4xu1 zai4 mai3 yi1ge dan4gao1.
B: Zhu4 ni3 hao3 yun4!
A: Xie4xie ni3. Wo3 ma3 shang4 jiu4 hui2 lai2 le.

Dialogue: Tone Marks
A: Nǐ jīntiān hu yīzh dāi zi zhlǐ ma?
B: Nǐ yǎo chūq ma?
A: Mngtiān sh wǒ pngyǒu de shēngr, suǒyǐ wǒ xinzi yo q mǎi yīge lǐw sng gěi tā.
B: N nǐ xiǎng yo mǎi shnme dōngxi gěi tā?
A: Wǒ hi mi qudng. Kěsh wǒ bxū zi mǎi yīge dngāo.
B: Zh nǐ hǎo yn!
A: Xixie nǐ. Wǒ mǎ shng ji hu li le.

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript

icon for podpress CLO_136 [8:03m]: Play Now | Play in Popup | Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved.

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com