CLO_163: Wat op een Vergadering gebeurt

2 november, 2007

Woordenschat: Aantallen
fa1sheng1
jiao1huan4
ming2pian4
jing1li3
yuan2gong1

Woordenschat: De Tekens van de toon
fāshēng
jiāohun
mngpin
jīnglǐ
yungōng

De Online Inhoud van de premie: Tevreden opening van een sessie of teken in om de hieronder inhoud te bekijken.

Pdf- Nota's: Woordenschat Volledig Afschrift Pinyin Volledig Vereenvoudigd Afschrift Volledig Traditioneel Afschrift Volledig Engels vertaald Afschrift

pictogram voor podpress CLO_163 [5: 27m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

CLO_162: Ik ga op een Datum

31 oktober, 2007

Dialoog: Aantallen
A: Wa1, ni3 jin1tian1 zen3me chuan1 DE na4me piao4liang4? You3 shen2me te4bie2 DE shi4qing2 ma?
B: Yin1wei4 wo3 yao4 gen1 yi1ge nan2sheng1 qu4 yue1hui4.
A: O1, na3ge nan2sheng1 na4me xing4yu4?
B: Shi4 wo3 tong2shi4 jie4shao4 gei3 wo3 ren4shi DE.
A: Na4 ni3men liang3 Duitsland yao4 qu4 na3li3 yue1hui4?
B: Zhi3 shi4 yi1qi3 chu1qu4 chi1 Duitsland fan4. Zhe4 yang4 ke3yi3 rang4 wo3 geng4 jin4 yi2 bu4 ren4shi Ta.
A: Hao3, wo3 zhi1dao4 le. Ji4de bu2 yao4 tai4 wan3 hui2jia1.
B: En1, wo3 hui4 ji4de DE.

Dialoog: De Tekens van de toon
A: Wā, nǐ jīntiān zěnme chuān DE nme pioling? Yǒu shnme tbi DE shqng ma?
B: Yīnwi wǒ yo gēn yīge nnshēng q yuēhu.
A: Ō, nǎge nnshēng nme xngyn?
B: Jishogěi wǒ rnshi van Sh wǒ tngsh DE.
A: N nǐmen liǎng Duitsland yo q nǎlǐ yuēhu?
B: Zhǐ sh yīqi chūq chī Duitsland fn. Zh yng kěyǐ rng wǒ gng jn y b DE rnshi tā.
A: Hǎo, wǒ zhīdo le. Jde b yo ti wǎn hujiā.
B: Ēn, wǒ hu jde DE.

De Online Inhoud van de premie: Tevreden opening van een sessie of teken in om de hieronder inhoud te bekijken.

Pdf- Nota's: Woordenschat Volledig Afschrift Pinyin Volledig Vereenvoudigd Afschrift Volledig Traditioneel Afschrift Volledig Engels vertaald Afschrift

pictogram voor podpress CLO_162 [7: 45m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

CLO_161: Going on a Date

October 29th, 2007

Vocabulary: Numbers
yue1hui4
dian4ying3yuan4
pao3bu4
bi3sai4
yun4dong4 bi3sai4
hai3bian1
you2yong3
huo2dong4

Vocabulary: Tone Marks
yuēhu
dinyǐngyun
pǎob
bǐsi
yndng bǐsi
hǎibiān
yuyǒng
hudng

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript

icon for podpress CLO_161 [5:59m]: Play Now | Play in Popup | Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

2006-2009 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved.

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com