CLO_150: Housework

28-ое сентября 2007

Терминология: Номера
jia1shi4
xi3 wan3
xi3 yi1fu2
zhu3fan4
sao3di4
sao3 ce4suo3
tuo1di4
ca1 chuang1hu4
ca1 zhuo1zi
ca1 jing4zi
ca1 bei4zi
xin1ku3

Терминология: Метки тона
ji? sh?
x? w? n
x? y? f?
zh? f? n
s? od?
s? o c? su?
tu? d?
c? chu? ngh?
c? zhu? zi
c? j? ngzi
c? b? izi
x? nk?

Наградное Online содержание: Пожалуйста logon или подпишитесь осмотреть содержание ниже.

Примечания PDF: Терминология Завершейте транскрипт Pinyin Завершейте упрощанный транскрипт Завершейте традиционный транскрипт Завершейте английский переведенный транскрипт

CLO_149: Останавливаю должен я получить на?

26-ое сентября 2007

Диалог: Номера
A: Qing3wen4 yi2xia4, zhe4 ban1 gong1che1 shi4 dao4 Sogo bai3huo4 gong1si1 ma?
B: Zhe4 ban1 ma? Bu2 shi4. Ni3 ying1gai1 yao4 zuo4 qi1shi2wu3 hao4 de gong1che1.
A: Hao3, na4 ni3 zhi1dao4 na3li3 mai4 che1piao4 ma?
B: Shang4che1 mai3 jiu4 ke3yi3 le.
A: Na4 wo3 ying1gai1 zai4 na3 yi1 zhan4 xia4che1?
B: Sogo bu2 tai4 yuan3. Da4gai4 zai4 guo4 wu3 zhan4 zuo3 you4 jiu4 dao4 le.
A: Fei1chang2 xie4xie ni3de bang1mang2!
B: Bu2 ke4qi4.

Диалог: Метки тона
A: Q? ngw? n y? cXi? , zh? b? n g? ngch? sh? d? o Sogo b? ihu? g? ngs? ma?
B: Zh? b? n ma? B? sh?. N? y? ngg? iий y? zu o? q? sh? w? h? o de g? ngch?.
A: H? o, n? n? zh? d? o n? l? m? iий ch? pi? o ma?
B: Sh? ngch? m? iий pi? ji o? k? y? le.
A: N? w? y? ngg? iий z? iий n? y? zh? n cXi? ch??
B: Sogo b? t? yu iий? N. D? g? iий z? gu iий? w? zh? zu n? y? ji u? d? o le.
A: F? ich? ng cXi? xie n? de b? ngm? ng!
B: B? k? q?.

Осмотреть эту страницу вы должны быть наградным Online абонентом и быть log on

Диалог: Номера
A: Qing3wen4 yi2xia4, zhe4 ban1 gong1che1 shi4 dao4 Sogo bai3huo4 gong1si1 ma?
B: Zhe4 ban1 ma? Bu2 shi4. Ni3 ying1gai1 yao4 zuo4 qi1shi2wu3 hao4 de gong1che1.
A: Hao3, na4 ni3 zhi1dao4 na3li3 mai4 che1piao4 ma?
B: Shang4che1 mai3 jiu4 ke3yi3 le.
A: Na4 wo3 ying1gai1 zai4 na3 yi1 zhan4 xia4che1?
B: Sogo bu2 tai4 yuan3. Da4gai4 zai4 guo4 wu3 zhan4 zuo3 you4 jiu4 dao4 le.
A: Fei1chang2 xie4xie ni3de bang1mang2!
B: Bu2 ke4qi4.

Dialogue: Tone Marks
A: Q?ngw?n y?xi?, zh? b?n g?ngch? sh? d?o Sogo b?ihu? g?ngs? ma?
B: Zh? b?n ma? B? sh?. N? y?ngg?i y?o zu? q?sh?w? h?o de g?ngch?.
A: H?o, n? n? zh?d?o n?l? m?i ch?pi?o ma?
B: Sh?ngch? m?i pi?o ji? k?y? le.
A: N? w? y?ngg?i z?i n? y? zh?n xi?ch??
B: Sogo b? t?i yu?n. D?g?i z?i gu? w? zh?n zu? y?u ji? d?o le.
A: F?ich?ng xi?xie n?de b?ngm?ng!
B: B? k?q?.

To view this page you must be a Premium Online subscriber and be logged in

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript

icon for podpress CLO_149 [8:56m]: Play Now | Play in Popup | Download

CLO_148: My Classmates Invited Me to a Barbecue

September 21st, 2007

Dialogue: Numbers
A: Xia4 xing1qi2 yi1 shi4 yi2ge jia4ri4. Ni3 you3 da3suan4 qu4 na3li3 ma?
B: You3. Wo3de tong2xue2 qing3 wo3 qu4 ta1men jia1 kao3rou4.
Wo3 hen3 jiu3 mei2you3 kan4dao4 ta1men le. Wo3 hen3 qi2dai4 kan4dao4 ta1men xian4zai4 bian4 de zen3me yang4.
A: Zhu4 ni3 wan2 de kuai4le4.

Dialogue: Tone Marks
A: Xi? x?ngq? y? sh? y?ge ji?r?. N? y?u d?su?n q? n?l? ma?
B: Y?u. W?de t?ngxu? q?ng w? q? t?men ji? k?or?u.
W? h?n ji? m?iy?u k?nd?o t?men le. W? h?n q?d?i k?nd?o t?men xi?nz?i bi?n de z?nme y?ng.
A: Zh? n? w?n de ku?il?.

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript

icon for podpress CLO_148 [6:45m]: Play Now | Play in Popup | Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
? 2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved. Terms and Conditions

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com