CLO_156: Моя секретарша аранжирует время для нас встретить

12-ое октября 2007

Диалог: Номера
A: Wei2?
B: Qing3wen4 shi4 Lin2 xian1sheng1 ma?
A: Wo3 jiu4 shi4.
B: Wo3 shi4 Yang2 xiao3jie3.
A: Yang2 xiao3jie3 nin2 hao3. You3 shen2me xu1yao4 wo3 bang1mang2 de?
B: Wo3 you3 yi1xie1 shi4qing2 xiang3 yao4 zhao3 ni3 tao3lun4. Wo3men shen2me shi2hou4 ke3yi3 jian4mian4?
A: Wo3 zhe4ge li3bai4 you3 hen3duo1 hui4 yao4 kai1, kong3pa4 mei2you3 ban4fa3. Bu4ran2, ni3 xian1 qu4 zhao3 wo3de mi4shu1, ta1 hui4 bang1 ni3 an1pai2 shi2jian1 gen1 wo3 jian4mian4.
B: Xie4xie, wo3 hui4 de.

Диалог: Метки тона
A: W? iий?
B: Q? ngw? n sh? L? n cXi? nsh? ng ma?
A: W? ji? sh?.
B: W? sh? Y? ng cXi? oji?.
A: Y? ng cXi? oji? n? n h? O. Y? u sh? nme x? y? o w? b? ngm? ng de?
B: W? y? u y? cXi? sh? q? ng cXi? ng y? zh o? o n? t? ol? N. W? люди sh? nme sh? h? u k? y? ji? nmi? n?
A: W? zh? ge l? b? iий y? u h? ndu? hu? y? о'кейо? iий, k? ngp? m? iy? u b? nf?. B? r? n, n? cXi? n q? zh? o w? de m? sh? , t? hu? b? ng n? ? np? iий sh? ji? n g? n w? ji? nmi? N.
B: CXi? xie, w? hu? de.

Наградное Online содержание: Пожалуйста logon или подпишитесь осмотреть содержание ниже.

Примечания PDF: Терминология Завершейте транскрипт Pinyin Завершейте упрощанный транскрипт Завершейте традиционный транскрипт Завершейте английский переведенный транскрипт

CLO_155: Мой новый офис

10-ое октября 2007

Диалог: Номера
A: Zhen1 xie4xie ni3 lai2 kan4 wo3.
B: Bu2 yong4 na4me ke4qi4. Wo3 zhi3 xiang3 lai2 kan4 ni3 xin1de ban4gong1shi4.
A: Jiu4 zai4 zhe4li3. Ni3 jue2de zen3me yang4?
B: Dong1xi zen3me zhe4me shao3? Zhi3 you3 yi1 zhang1 zhuo1zi gen1 yi1 tai2 dian4nao3 ma?
A: A. Dui4. Bu4ran2 ni3 jue2de zhe4li3 hai2 xu1yao4 shen2me?
B: Wo3 jue2de ke3yi3 zai4 zhuo1zi shang4 fang4 yi1xie1 huo1. Zhe4 yang4 li3mian4 kan4 qi3lai2 hui4 bi3jiao4 piao4liang4.
A: wo3 bu4 xi3huan1 ma2fan2 de gan3jue2. Zhe4 yang4 wo3 mei3tian1 dou1 yao4 zhao4gu4 zhe4 xie1 hua1.
B: Zhe4 yang4 de hua4, wo3 mai3 yi1xie1 jia3de hua1 gei3 ni3 hao3 le.

Dialogue: Tone Marks
A: Zh?n xi?xie n? l?i k?n w?.
B: B? y?ng n?me k?q?. W? zh? xi?ng l?i k?n n? x?nde b?ng?ngsh?.
A: Ji? z?i zh?l?. N? ju?de z?nme y?ng?
B: D?ngxi z?nme zh?me sh?o? Zh? y?u y? zh?ng zhu?zi g?n y? t?i di?nn?o ma?
A: Du? ?. B?r?n n? ju?de zh?l? h?i x?y?o sh?nme?
B: W? ju?de k?y? z?i zhu?zi sh?ng f?ng y?xi? hu?. Zh? y?ng l?mi?n k?n q?l?i hu? b?ji?o pi?oli?ng.
A: W? b?x?hu?n m?f?n de g?nju?. Zh? y?ng w? m?iti?n d?u y?o zh?ogu zh? xi? hu?.
B: Zh? y?ng de hu?, w? m?i y?xi? ji?de hu? g?i n? h?o le.

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript

icon for podpress CLO_155 [9:12m]: Play Now | Play in Popup | Download

CLO_154: More Seasons

October 8th, 2007

Vocabulary: Numbers
ji4jie2
chun1tian1
qiu1tian1
liang2
wen1nuan3
xue3

Vocabulary: Tone Marks
j?ji?
ch?nti?n
qi?ti?n
li?ng
w?nnu?n
xu?

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript

icon for podpress CLO_154 [4:36m]: Play Now | Play in Popup | Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
? 2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved. Terms and Conditions

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com