CLO_201: 차 대 기관자전차

2008년 2월 29

어휘: 수
Che1zi
Jia1you2
Mo2tuo1che1
Ting2 che1
Ting2
Wei4zi
An1quan2
An1quan2dai4
An1quan2mao4

어휘: 음색 표
Ch? z?
Ji? y? u
M? tu? ch?
T? ng ch?
T? ng
W? izi
? nqu? n
? nqu? nd? I
? nqu? nm? o

우수한 온라인 내용: 로그인 또는 구독하십시오 내용을 아래에 전망하기 위하여.

PDF는 주의한다: 어휘 Pinyin 사본을 완료하십시오 단순화된 사본을 완료하십시오 전통적인 사본을 완료하십시오 영국 번역한 사본을 완료하십시오 새로운 전통적인 특성 모든 전통적인 특성

CLO_200: 경찰관을 들렀다

2008년 2월 27일

대화: 수
A: Jin1tian1 ma2fan2 de shi4 zen3me na4me duo1?
B: Fa1sheng1 le shen2me shi4?
A: Wo3 jin1tian1 zao3shang4 shui4 guo4 tou2 le, suo3yi3 wo3 qi3chuang2 jiu4 gan3zhe qu4 shang4 ban1.
B: Ran2hou4 ne?
A: Tu1ran2, yi1ge jing3cha2 ba3 wo3 lan2 xia4 lai2, yin1wei2 wo3 qi2 che1 qi2 tai4 kuai4 le.
B: Jing3cha2 shi4 dui4 de. Wo3 jue2de ni3 zhe4 yang4 hen3 wei1xian3.
A: Wo3 hai2mei2 jiang3 wan2. Ta1 yao4 kan4 wo3de jia4zhao4. Ke3shi4, yin1wei2 zao3shang4 chu1men2 de shi2hou4, wo3 zai4 gan3 shi2jian1, suo3yi3 wo3 wang4 le dai4 wo3de qian2 bao1.
B: Suo3yi3 ne?
A: Wo3 bei4 fa2qian2 le.
B: Ni3 zi4ji3 xia4ci4 yao4 zhu4yi4 yi1dian3.

대화: 음색 표
A: J? nti? n m? fan de sh? z? nme n? 저 du??
B: F? sh? ng le sh? nme sh??
A: W? j? nti? n z? osh? ng shu? 구? t? u le 의 su? y? w? q? chu? ng ji? g? nzhe q? sh? ng b? n.
B: R? nh? u ne?
A: T? r? n, y? ge j? ngch? b? w? l? n XI? l? I, y? nw? I w? q? ch? q? t? I ku? I le.
B: J? ngch? sh? du? de. W? ju? de n? zh? y? ng h? n w? ixi? n.
A: W? h? im? I ji? ng w? n. T? y? o k? n w? de ji? zh? o. K? sh? , y? nw? I z? osh? ng ch? m? n de sh? h? u, w? z? I g? n sh? ji? n 의 su? y? w? w? ng le d? I w? de qi? n b? o.
B: Su? y? ne?
A: W? b?i f?qi?n le.
B: N? z?j? xi?c? y?o zh?y? y?di?n.

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript Premium Simplified Premium Traditional New simplified characters All simplified characters New traditional characters All traditional characters

icon for podpress CLO_200 [9:54m]: Play Now | Play in Popup | Download

CLO_199: Tenses

February 25th, 2008

Vocabulary: Numbers
Shi2tai4
Guo4qu4shi4
Xian4zai4shi4
Wei4lai2shi4

Vocabulary: Tone Marks
Sh?t?i
Gu?q?sh?
Xi?nz?ish?
W?il?ish?

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript New simplified characters All simplified characters New traditional characters All traditional characters

icon for podpress CLO_199 [5:08m]: Play Now | Play in Popup | Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
? 2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved.

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com