CLO_154: Meer Seizoenen

8 oktober, 2007

Woordenschat: Aantallen
Ji4jie2
Chun1tian1
Qiu1tian1
Liang2
Wen1nuan3
Xue3

Woordenschat: De Tekens van de toon
Jji
Chūntiān
Qiūtiān
Ling
Wēnnuǎn
Xuě

De Online Inhoud van de premie: Tevreden opening van een sessie of teken in om de hieronder inhoud te bekijken.

pictogram voor podpress CLO_154 [4: 36m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

CLO_153: U kunt uw thuiswerk nu doen

5 oktober, 2007

Dialoog: Aantallen
A: Lao3shi1, wo3de kao3shi4 xie3 wan2 le.
B: Hen3 hao. Ni3 hen3 cong1ming2!
A: Wo3 ke3yi3 gen1 bie2de tong2xue2 liao2tian1 ma?
B: Bu4 xing2! Hai2you3 ren2 hai2mei2 xie3 wan2, ni3 yao4 a1njing4 yi1dian3, rang4 ta1men zhuan1xin1 xie3 wan2.
A: Na4 wo3 xian4zai4 yao4 gan4ma2?
B: Ni3 xian4zai4 ke3yi3 xian1 xie3 ni3de hui2jia1 gong1ke4, zhe4 yang4 ni3 wan3shang4 jiu4 ke3yi3 zao3 yi1dian3 xiu1xi le.
A: Hao3 ba.

Dialoog: De Tekens van de toon
A: Lǎoshī, wǒde kǎosh xiě wn le.
B: Hao van Hěn. Nǐ hěn cōngmng!
A: Wǒ kěyǐ gēn bide tngxu liotiān ma?
B: B xng! Himi xiě wn, nǐ yo van Hiyǒu rn ānjng yīdiǎn, rng tāmen zhuānxīn xiě wn.
A: Xinzi yo van N wǒ gnm?
B: Xinzi kěyǐ xiān xiě nǐde van Nǐ hujiā gōngk, zh yng nǐ wǎnshng ji kěyǐ zǎo yīdiǎn xiūxi le.
A: Ba van Hǎo.

De Online Inhoud van de premie: Tevreden opening van een sessie of teken in om de hieronder inhoud te bekijken.

pictogram voor podpress CLO_153 [7: 44m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

CLO_152: De Taal van het klaslokaal

3 oktober, 2007

Woordenschat: Aantallen
Shang4ke4
Xia4ke4
Hui2jia1
An1jing4
Ju3shou3
Zhuan1xin1
Gong1ke4
Kao3shi4

Woordenschat: De Tekens van de toon
Shngk
Xik
Hujiā
Ānjng
Jǔshǒu
Zhuānxīn
Gōngk
Kǎosh

De Online Inhoud van de premie: Tevreden opening van een sessie of teken in om de hieronder inhoud te bekijken.

pictogram voor podpress CLO_152 [5: 15m]: Spel nu | Spel in Popup | Download
2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved. Terms and Conditions

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com