CLO_160: Δεν μπορώ να σταθώ τις κακές συνήθειές της

22η Οκτωβρίου 2007

Διάλογος: Αριθμοί
Α: Xian4zai4 fang1bian4 gen1 ni3 liao2tian1 μΑ;
Β: Ke3yi3, ke3shi4 ni3 yao4 liao2 shen2me;
Α: Wo3 ting1shuo1 ni3 jiao1 dao4 yi2ge xin1de nǚpeng2you3.
Β: Mei2you3. Wo3men yi3jing1 fen1shou3 LE.
Α: Zen3me na4me kuai4;
Β: Dui4 Α1. Ta1 you3 hen3duo1 wo3 tao3yan4 de xi2guan4, rang4 wo3 hen3 shou4bu4liao3.
Α: Bi3ru2 shuo1 you3 na3 xie1;
Β: Ta1 bu4 xi3huan1 chi1 hai3xian1. Wo3 a4i chi1 hai3xian1.
Α: ΝΕ Hai2you3 shen2me;
Β: Ta1 hen3 xi3huan1 chang4ge1. Ke3shi4 ta1 chang4 de hen3 nan2 ting1.
Α: Jiu4 yin1wei4 zhe4 yang4 fen1shou3 μΑ;
Β: Dui4 α.

Διάλογος: Σημάδια τόνου
Α: Xiànzài fāngbiàn gēn nǐ liáotiān μΑ;
Β: Kěyǐ, kěshì nǐ yào liáo shénme;
Α: Nǚpéngyǒu nǐ jiāo dào yíge Wǒ tīngshuō xīnde.
Β: Méiyǒu. Fēnshǒu LE Wǒmen yǐjīng.
Α: Zěnme nàme kuài;
Β: Duì ā. Tā yǒu hěnduō wǒ tǎoyàn de xíguàn, shòubùliǎo ràng wǒ hěn.
Α: Bǐrú shuō yǒu nǎ xiē;
Β: Tā bù xǐhuān chī hǎixiān. Wǒ ài chī hǎixiān.
Α: ΝΕ Háiyǒu shénme;
Β: Tā hěn xǐhuān chànggē. Kěshì tā chàng de hěn nán tīng.
Α: Fēnshǒu yàng μΑ yīnwèi zhè Jiù;
Β: Duì α.

Σε απευθείας σύνδεση περιεχόμενο ασφαλίστρου: Παρακαλώ σύνδεση ή προσυπογράψτε για να δει το περιεχόμενο κατωτέρω.

CLO_159: Φεστιβάλ

19η Οκτωβρίου 2007

Λεξιλόγιο: Αριθμοί
Jie2ri4
Qing4zhu4
Sheng4dan4jie2
Chun1jie2
Qing2ren2jie2

Λεξιλόγιο: Σημάδια τόνου
Jiérì
Qìngzhù
Shèngdànjié
Chūnjié
Qíngrénjié

Σε απευθείας σύνδεση περιεχόμενο ασφαλίστρου: Παρακαλώ σύνδεση ή προσυπογράψτε για να δει το περιεχόμενο κατωτέρω.

CLO_158: Πίεση από τις υπερωρίες εργασίας

17η Οκτωβρίου 2007

Διάλογος: Αριθμοί
Α: Wei4 shen2me ni3 jin1tian1 na4me wan3 hui2jia1;
Β: Yin1wei4 wo3 jin1tian1 yao4 jia1ban1.
Α: Ni3 zui4jin4 hao3 xiang4 chang2chang2 jia1ban1. Ni3de gong1zuo4 yi2ding4 hen3 xin1ku3.
Β: Dui4. Zui4jin4 gong1zuo4 de ya1li4 hen3 da4. Mei2you3 shen2me shi2jian1 ke3yi3 xiu1xi.
A: Ni3 ying1gai1 yao4 gen1 ni3de lao3ban3 bao4yuan4 yi2xia4.
B: Mei2 guan1xi4. Wo3de tong2shi4 dou1 you3 yi2yang4 de gan3jue2.
Wo3de peng2you3 zai4 bie2de gong1si1 ye3 shi4 yao4 jia1ban1, suo3yi3 wo3 jue2de mei2 yi2ge di4fang4 dou1 shi4 yi2yang4 de.

Dialogue: Tone Marks
A: Wèi shénme nǐ jīntiān nàme wǎn huíjiā?
B: Yīnwèi wǒ jīntiān yào jiābān.
A: Nǐ zuìjìn hǎo xiàng chángcháng jiābān. Nǐde gōngzuò yídìng hěn xīnkǔ.
B: Duì. Zuìjìn gōngzuò de yālì hěn dà. Méiyǒu shénme shíjiān kěyǐ xiūxi.
A: Nǐ yīnggāi yào gēn nǐde lǎobǎn bàoyuàn yíxià.
B: Méi guānxì. Wǒde tóngshì dōu yǒu yíyàng de gǎnjué.
Wǒde péngyǒu zài biéde gōngsī yě shì yào jiābān, suǒyǐ wǒ juéde méi yíge dìfàng dōu shì yíyàng de.

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

icon for podpress CLO_158 [9:43m]: Play Now | Play in Popup | Download
© 2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved. Terms and Conditions

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com