CLO_094: Mijn traktatie

27 april, 2007

Dialoog: Aantallen
A: Zhe4ge cai4dan1 shang4 you3 hen3duo1 hao3chi1 DE cai4.
B: Xiang3 chi1 shen2me jiu4 dian3 shen2me. Wo3 qing3 ke4.
A: Zhe4 bu4 gong1ping2. Shang4ci4 ni3 yi3jing1 qing3 guo4 le. Zhe4 ci4 gai1 wo3 qing3 le.
B: Hao3 ba. Xia4ci4 yi1ding4 rang4 wo3 qing3 ke4.
A: Hao3. Yi1 yan2 wei2 ding4.

Dialoog: Tonen
A: Zhge cidān shng yǒu hěnduō hǎochī DE ci.
B: Xiǎng chī shnme ji diǎn shnme. Wǒ qǐng k.
A: Zh b gōngpng. Shngc nǐ yǐjīng qǐng gu le. Zh c gāi wǒ qǐng le.
B: Ba van Hǎo. Xic yīdng rng wǒ qǐng k.
A: Hǎo. Yī yn wi dng.

De Online Inhoud van de premie: Tevreden opening van een sessie of teken in om de hieronder inhoud te bekijken.

Pdf- Nota's: Woordenschat Volledig Afschrift Pinyin Volledig Vereenvoudigd Afschrift Volledig Traditioneel Afschrift Volledig Engels vertaald Afschrift Het Overzicht van Podcast Nieuwe vereenvoudigde karakters Alle vereenvoudigde karakters Nieuwe traditionele karakters Alle traditionele karakters

pictogram voor podpress CLO_094 [12: 26m]: Spel nu | Spel in Popup | Download

CLO_093: Het van plan zijn waar te op vakantie te gaan

25 april, 2007

Dialoog: Aantallen
A: Ni3 zai4 zuo4 shen2me?
B: Xia4ge yue4 wo3 you3 liang3 zhou1 DE jia4qi1. Wo3 zheng4 zai4 ji4hua4 yao4 dao4 na3li3 qu4.
A: You3 hen3duo1 DE di4fang1 ke3yi3 qu4. Ni3 zhen1 xing4yun4. Ni3 yao4 gen1 shei2 qu4?
B: Wo3 dang1ran2 he2 wo3 tai4tai4 yi4qi3 qu4. Dan4shi4 ta1 zui4 pa4 zuo4 fei1ji1. Suo3yi3 wo3men zhi3hao3 qu4 jin4 yi1dian3 DE di4fang1.

Dialoog: Tonen
A: Nǐ zi zu shnme?
B: Xige yu wǒ yǒu liǎng zhōu DE jiqī. Wǒ zhng zi jhu yo do nǎlǐ q.
A: Yǒu hěnduō DE dfāng kěyǐ q. Nǐ zhēn xngyn. Nǐ yo gēn shi q?
B: Titi h wǒ yqǐ q van Wǒ dāngrn. Dnsh tā zu p zu fēijī. Suǒyǐ wǒmen zhǐhǎo q jn yīdiǎn DE dfāng.

De Online Inhoud van de premie: Tevreden log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript Podcast Review New simplified characters All simplified characters New traditional characters All traditional characters

icon for podpress CLO_093 [12:20m]: Play Now | Play in Popup | Download

CLO_092: What are you doing this weekend?

April 23rd, 2007

Dialogue: Numbers
A: Zhe4ge zhou1mo4 ni3 yao4 gan4 shen2me?
B: Wo3 yao4 qu4 kan4 wo3 ma1ma.
A: Ta1 zhu4 zai4 na3li3?
B: Li2 zhe4li3 bu4 tai4 yuan3 de yi2ge xiao3zhen4.

Dialogue: Tones
A: Zhge zhōum nǐ yo gn shnme?
B: Wǒ yo q kn wǒ māma.
A: Tā zh zi nǎlǐ?
B: L zhlǐ b ti yuǎn de yge xiǎozhn.

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript Podcast Review New simplified characters All simplified characters New traditional characters All traditional characters

icon for podpress CLO_092 [7:29m]: Play Now | Play in Popup | Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved.

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com