Members login here
Learn Mandarin Chinese Online

Course Features

Course Benefits

CLO_083: Kirin

Dialogue:
A: Wǒ xiànzài juéde zhēn è.
B: Nǐ xiǎng chī shénme?
A: Suíbiàn. Shénme dōu hǎo.
B: Chǎofàn, chǎo cài dōu hǎo ma?
A: Rúguǒ yǒu píng píjiǔ jiù gèng hǎo le.

icon for podpress  CLO_083 [0:32m]: (Protected Content)

Leave a Reply

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com
Site/Theme by www.voloer.com