CLO_394: Q

5 2009

:
you2yong3chi2
bao3chi2
he2li3
zuo4pin3
dang1zuo4
biao3xian4

:
yuyngch
boch
hl
zupn
dngzu
bioxin

: .

��������� ��� �� podpress CLO_394 [10: 14m]: | |

CLO_393:

2 2009

:
jiao4shou4
zuo4ye4
zhu3ti2
she4ji4
jie3jue2
yi4jian4

:
jioshu
zuy
zht
shj
jiju
yjin

: .

��������� ��� �� podpress CLO_393 [15: 32m]: | |

CLO_392:

30 2009

:
Ying1ge2lan2
Su1ge2lan2
Wei1 er3shi4
Bei3 Ai4 er3lan2
n3wang2
wen2xue2
wen2xue2jia1
shi4ji4
Pi1tou2si4
ti2dao4
Sha1shi4bi3ya4
Ha1li4-Bo1te4
hua4ti2

:
Ynggln
Sgln
Wi'rsh
Bi i'rln
nwng
wnxu
wnxuji
shj
Ptus
tdo
Shshby
Hl-Bt
hut

: .

PDF: ��������� ������ ��������� Pinyin ������ ������������� ��������� ������ ����������� ��������� ������ ������� ������������ ���������

��������� ��� �� podpress CLO_392 [11: 27m]: | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
2006-2009 ChineseLearnOnline.com. .

Podcasts 2.5 .
/ Voloer - www.voloer.com