CLO_353: Αθλητισμός

10η Ιουνίου 2009

Λεξιλόγιο: Αριθμοί
qiu2sai4 zhuan1ye4
gao1er3fu1qiu2
qiu2dui4
dui4you3
jiao4lian4
fen1shu4
qi4cai2

Λεξιλόγιο: Σημάδια τόνου
qiúsài zhuānyè
gāoěrfūqiú
qiúduì
duìyǒu
jiàoliàn
fēnshù
qìcái

Σε απευθείας σύνδεση περιεχόμενο ασφαλίστρου: Παρακαλώ σύνδεση ή προσυπογράψτε για να δει το περιεχόμενο κατωτέρω.

CLO_352: Τίτλοι ειδήσεων

8η Ιουνίου 2009

Λεξιλόγιο: Αριθμοί
xiao3tou1
nong2fu1
lan2qiu2dui4
mo2shu4shi1
biao3yan3

Λεξιλόγιο: Σημάδια τόνου
xiǎotōu
nóngfū
lánqiúduì
móshùshī
biǎoyǎn

Choose a mode: [Pinyin ] [Απλουστευμένος] [Παραδοσιακός ] [Αγγλικά]

CLO_351: Εκθέσεις ειδήσεων

5η Ιουνίου 2009

Λεξιλόγιο: Αριθμοί
di4fang1 xin1wen2
guo2ji4 xin1wen2
cai2jing1 xin1wen2
qi4xiang4 bao4dao3
ti3yu4 xin1wen2
yu2le4 xin1wen2

Σε απευθείας σύνδεση περιεχόμενο ασφαλίστρου: Παρακαλώ σύνδεση ή προσυπογράψτε για να δει το περιεχόμενο κατωτέρω.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
© 2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved.

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com