CLO_397: 学校は協力する

2009年10月12日

用語: 数
huo2dong4 zhong1xin1
tan1wei4
she4tuan2
xin1sheng1
she4
tan2
mei4li4
zhui1

用語: 調子の印
huódòngのzhōngxīn
tānwèi
shètuán
xīnshēng
shè
tán
mèilì
zhuī

優れたオンライン内容: ログイン または 予約購読しなさい 内容を次に見るため。

CLO_396: インド

2009年10月9日

用語: 数
De2li3
zong1jiao4
wen2ming2
wu3dao3
nan2wang4
mei3shi2
xiang1liao4
jiang1lai2

用語: 調子の印
Délǐ
zōngjiào
wénmíng
wǔdǎo
nánwàng
měishí
xiāngliào
jiānglái

優れたオンライン内容: ログイン または 予約購読しなさい 内容を次に見るため。

CLO_395: 何が起こっているか。

2009年10月7日

用語: 数
yi1hui2shi4
dao4di3
tao4
fang1xiang4

用語: 調子の印
yīhuíshì
dàodǐ
tào
fāngxiàng

優れたオンライン内容: ログイン または 予約購読しなさい 内容を次に見るため。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

© 2006-2009 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved.

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com