CLO_397:

12 2009

:
huo2dong4 zhong1xin1
tan1wei4
she4tuan2
xin1sheng1
she4
tan2
mei4li4
zhui1

:
hudng zhngxn
tnwi
shtun
xnshng
sh
tn
mil
zhu

: .

��������� ��� �� podpress CLO_397 [12: 51m]: | |

CLO_396:

9 2009

:
De2li3
zong1jiao4
wen2ming2
wu3dao3
nan2wang4
mei3shi2
xiang1liao4
jiang1lai2

:
Dl
zngjio
wnmng
wdo
nnwng
mish
xinglio
jingli

: .

��������� ��� �� podpress CLO_396 [10: 16m]: | |

CLO_395: ;

7 2009

:
yi1hui2shi4
dao4di3
tao4
fang1xiang4

:
yhush
dod
to
fngxing

: .

��������� ��� �� podpress CLO_395 [6: 20m]: | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
2006-2009 ChineseLearnOnline.com. .

Podcasts 2.5 .
/ Voloer - www.voloer.com