CLO_Podcast_Update: 2009

26- 2009

- 381, 31-
- 5% CLO Morakot
- 31-

- CLO ,
- .
- 7

����� ��� podpress CLO_PU39 [3: 56m]: | |

CLO_380:

24- 2009

:
Bei3hai3dao4
Ben3zhou1
Si4guo2
Jiu3zhou1
sheng1qi3
qi4hou4
yu3ji4
Dong1jing1
chao1guo4
ji1hu1
neng2yuan2
shou4 huan1ying2

:
Bihido
Bnzhu
Sgu
Jizhu
shngq
qhu
yj
Dngjng
chogu
jh
nngyun
hunyng shu

- : logon .

PDF: ������������ ��������� ���������� Pinyin ��������� ���������� ���������� ��������� ������������ ���������� ��������� ���������� ������������ ����������

����� ��� podpress CLO_380 [9: 37m]: | |

CLO_379:

21- 2009

:
bao3gui4
feng1fu4
shi2zai4
yi1zai4

:
bogu
fngf
shzi
yzi

- : logon .

PDF: ������������ ��������� ���������� Pinyin ��������� ���������� ���������� ��������� ������������ ���������� ��������� ���������� ������������ ����������

����� ��� podpress CLO_379 [4: 57m]: | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
ChineseLearnOnline.com 2006-2009. .

Podcasts 2.5 .
/ Voloer - www.voloer.com