CLO_397: Schule-Vereine

12. Oktober 2009

Wortschatz: Zahlen
huo2dong4 zhong1xin1
tan1wei4
she4tuan2
xin1sheng1
she4
tan2
mei4li4
zhui1

Wortschatz: Ton-Markierungen
huódòng zhngxn
tnwèi
shètuán
xnshng
shè
tán
mèilì
zhu

Erstklassiger on-line-Inhalt: Bitte melden Sie oder unterzeichnen Sie an , um den Inhalt unten anzusehen.

 
Ikone für podpress  CLO_397 [12: 51m]: Spiel jetzt | Spiel in Popup- | Download

CLO_396: Indien

9. Oktober 2009

Wortschatz: Zahlen
De2li3
zong1jiao4
wen2ming2
wu3dao3
nan2wang4
mei3shi2
xiang1liao4
jiang1lai2

Wortschatz: Ton-Markierungen
Dél
zngjiào
wénmíng
wdo
nánwàng
mishí
xingliào
jinglái

Erstklassiger on-line-Inhalt: Bitte melden Sie oder unterzeichnen Sie an , um den Inhalt unten anzusehen.

 
Ikone für podpress  CLO_396 [10: 16m]: Spiel jetzt | Spiel in Popup- | Download

CLO_395: Was ist los?

7. Oktober 2009

Wortschatz: Zahlen
yi1hui2shi4
dao4di3
tao4
fang1xiang4

Wortschatz: Ton-Markierungen
yhuíshì
dàod
tào
fngxiàng

Erstklassiger on-line-Inhalt: Bitte melden Sie oder unterzeichnen Sie an , um den Inhalt unten anzusehen.

 
Ikone für podpress  CLO_395 [6: 20m]: Spiel jetzt | Spiel in Popup- | Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
© ChineseLearnOnline.com 2006-2009. Alle Rechte vorbehalten.

Aufstellungsort/Thema durch Voloer Group - www.voloer.com