CLO_259: 悪いヘアカット

2008年9月1日

ダイアログ: 数
A: Wa、ni3 jin1tian1 dai4 mao4zi。 Kan4 qi3lai2 hao3 ku4!
B: Bu2yao4 zai4 shuo1 LE。 Wo3 dai4のzhe mao4zi shi4 yin1wei4 wo3 gang1gang1 qu4 jian3 tou2fa3。 Ke3shi4 wo3 jue2de zhe4ge fa3xing2 hao3 chou3。
A: Wei4 shen2meか。 Shi4 li3fa3dian4 ta1men de wen4ti2 maか。
B: Dui4 a。 Zhe4 shi4 wo3 di4 yi1 ci4 dao4 na4li3 jian3 tou2fa3、yin1wei4 ta1men de jia4qian2 bi3 bie2 jia1 de pian2yi2。 Bu2guo4、jian3 wan2 hou4、wo3 cai2 fa1xian4、na4li3 de yuan2gong1 da4 bu4fen4 dou1 hai2shi4 xue2sheng1、suo3yi3 ta1men jian3 tou2fa3 de ji4shu4 hai2 bu2 tai4 hao3。
A: Na4 bang1 ni3 jian3 tou2fa3 de na4ge ren2 ta1 fan4 le shen2me cuo4wu4か。
B: Wo3 ji4de dang1shi2 hen3 qing1chu3 de gen1 ta1 shuo1、wo3 xiang3yao4 liu2 chang2 qian2mian4 de tou2fa3、suo3yi3 bu2yao4 jian3 de tai4 duan3。 Hou4mian4 de、ke3yi3 jian3 duan3 yi1dian3 mei2 guan1xi4。
A: Jie2guo3 neか。
B: Ta1 ting1 cuo4 LE。 Xian4zai4 qian2mian4 de tou2fa3 bian4 de hen3 duan3、ke3shi4 hou4mian4 de hai2shi4 hen3 chang2。 Hui2jia1 de shi2hou4、wo3 di4di hai2 ba3 wo3 kan4cheng2 shi4 yi1 jiu3 ba1 ling2 nian2 na4ge shi2hou4 de ge1shou3、yi1zhi2 qu3xiao4 wo3。
A: Na4 zen3me ban4か。
B: Suo3yi3 wo3 gang1gang1 you4 yue1 le ling4wai4 yi1 jia1 li3fa3dian4。 Xi1wang4 ta1men ke3yi3 ba3 wo3de tou2fa3 jian3 de hao3kan4 yi1dian3。
A: En、zhu4 ni3 hao3 yun4!

ダイアログ: 調子の印
A: Waのnǐのjīntiānのdàiのmàozi。 Kànのqǐláiのhǎoのkù!
B: Búyàoのzàiのshuō LE。 Wǒのdàiのzheのmàoziのshìのyīnwèiのwǒのgānggāngのqùのjiǎnのtóufǎ。 Kěshìのwǒのjuédeのzhègeのfǎxíngのhǎoのchǒu。
A: Wèiのshénmeか。 Shìのlǐfǎdiànはde wentií maをtāmenか。
B: Duì a。 Zhèのshìのwǒのdìのyīのcìのdàoのnàlǐのjiǎnのtóufǎ、yīnwèiはde jiaqian�nのbǐ bie� jia� de pianyiíをtāmen。 Búguòのjiǎnのwánのhòu、wǒのcáiのfāxiàn、naliǐ de yuangongngのdàのbùfènのdōuのháishìのxuéshēng、suǒyǐはjiann toufaǎ de jishuùのháiのbúのtàiのhǎoをtāmen。
A: Nàのbāngのnǐのjiann toufaǎ de nageeのrénのta� fann le shenmeeのcuòwùか。
B: Wǒのjìdeのdāngshíのhenn qingchuǔ de gennのtāのshuō、wǒのxiǎngyàoのliú changg qianmian�n de toufaǎのsuǒyǐのbuyao�o jiann de taiiのduǎn。 Hòumiàn deのkěyǐのjiǎnのduǎnのyīdiǎnのméiのguānxì。
A: Jiéguǒ neか。
B: Tāのtīngのcuò LE。 Xiànzài qiánmiàn de tóufǎ biàn de hěn duǎn, kěshì hòumiàn de háishì hěn cháng. Huíjiā de shíhòu, wǒ dìdi hái bǎ wǒ kànchéng shì yī jiǔ bā líng nián nàge shíhòu de gēshǒu, yīzhí qǔxiào wǒ.
A: Nà zěnme bàn?
B: Suǒyǐ wǒ gānggāng yòu yuē le lìngwài yī jiā lǐfǎdiàn. Xīwàng tāmen kěyǐ bǎ wǒde tóufǎ jiǎn de hǎokàn yīdiǎn.
A: En, zhù nǐ hǎo yùn!

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

icon for podpress CLO_259 [11:20m]: Play Now | Play in Popup | Download

CLO_258: Getting a Haircut

August 28th, 2008

Vocabulary: Numbers
jian3 tou2fa3
li3fa3dian4
mei3fa3yuan4
xi3
chui1
gua1 hu2zi
fa3xing2

Vocabulary: Tone Marks
jiǎn tóufǎ
lǐfǎdiàn
měifǎyuàn

chuī
guā húzi
fǎxíng

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript

icon for podpress CLO_258 [5:17m]: Play Now | Play in Popup | Download

CLO_257: Types of Visas

August 27th, 2008

Vocabulary: Numbers
qian1zheng4
gui1ding4
fang3wen4
da4shi3guan3

Vocabulary: Tone Marks
qīanzhèng
gūidìng
fǎngwèn
dàshǐgǔan

Premium Online Content: Please log in or subscribe to view the content below.

PDF Notes: Vocabulary Complete Pinyin Transcript Complete Simplified Transcript Complete Traditional Transcript Complete English translated Transcript

icon for podpress CLO_257 [4:25m]: Play Now | Play in Popup | Download
© 2006-2008 ChineseLearnOnline.com. All Rights Reserved. Terms and Conditions

Site/Theme by Voloer Group - www.voloer.com