CLO_179: Level Three Review II Clo_179 : مستوى ثلاثة الاستعراض الثاني

Dialogue 1: Numbers 1 الحوار : ارقام
A: Wa1,ni3 zen3me mai3 na4me duo1 dong1xi1! أ : wa1 ، ni3 zen3me mai3 na4me duo1 dong1xi1!
B: Wo3 jin1wan3 yao4 qing3 wo3 tong2shi4 lai2 wo3 jia1 chi1fan4,suo3yi3 wo3 jin1tian1 dou1 hui4 hen3 mang2. ب : wo3 jin1wan3 yao4 qing3 wo3 tong2shi4 lai2 wo3 jia1 chi1fan4 ، suo3yi3 wo3 jin1tian1 dou1 hui4 hen3 mang2.
A: O,ni3 xu1yao4 bang1 mang2 ma? أ : س ، ni3 xu1yao4 bang1 mang2 ماجستير؟
B: Xie4xie4, ni3 zhen1 ti3tie1. ب : xie4xie4 ، ni3 zhen1 ti3tie1. Ni3 ke3 yi3 bang1 wo3 fang4 yi1xie1 dong1xi1 zai4 zhuo1zi shang4mian4 ma? Ni3 ke3 yi3 bang1 wo3 fang4 yi1xie1 dong1xi1 zai4 zhuo1zi shang4mian4 ماجستير؟
Mei3 yi1 zhang1 yi3zi de qian2mian4 xu1yao4 yi1ge pan2zi,yi1ge wan3, yi1ge bei1zi,hai2you3 yi1ge tang1chi2. Mei3 yi1 zhang1 yi3zi دي qian2mian4 xu1yao4 yi1ge pan2zi ، yi1ge wan3 ، yi1ge bei1zi ، hai2you3 yi1ge tang1chi2.
A: Hao3,wo3 xian4zai4 jiu4 qu4 zuo4. أ : hao3 ، wo3 xian4zai4 jiu4 qu4 zuo4.
B: Xie4xie4, zhe4 yang4 wo3 jiu4 ke3yi3 zhuan1xin1 zhu3 fan4 le. ب : xie4xie4 ، zhe4 yang4 wo3 jiu4 ke3yi3 zhuan1xin1 zhu3 fan4 جنيه.
Ni3 zuo4 wan2 de shi2hou4, ke3yi3 zai4 bang1 wo3 tuo1di4 ma? Ni3 zuo4 wan2 دي shi2hou4 ، ke3yi3 zai4 bang1 wo3 tuo1di4 ماجستير؟
Di4 shang4 you3 dian3 luan4. Di4 shang4 you3 dian3 luan4.
A: Mei2 wen4ti2. أ : mei2 wen4ti2. Ni3 zhun3bei4 de zhe4me xin1ku3, shi4 yin1wei4 na4xie1 tong2shi4 shi4 ni3de hao3 peng2you3 ma? Ni3 zhun3bei4 دي zhe4me xin1ku3 ، shi4 yin1wei4 na4xie1 tong2shi4 shi4 ni3de hao3 peng2you3 ماجستير؟
B: Qi2shi2 wo3 bu2 tai4 ren4shi2 ta1men. ب : qi2shi2 wo3 bu2 tai4 ren4shi2 ta1men. Zhi3 shi4 zai4 shang4ban1 de shi2hou4, ta1men hen3 zhao4gu4 wo3. Zhi3 shi4 zai4 shang4ban1 دي shi2hou4 ، ta1men hen3 zhao4gu4 wo3.
Suo3yi3 wo3 jue2de qing3 ta1men lai2 wo3 jia1 chi1fan4, zhe4 yang4 bi3jiao4 you3 li3mao4. Suo3yi3 wo3 jue2de qing3 ta1men lai2 wo3 jia1 chi1fan4 ، zhe4 yang4 bi3jiao4 you3 li3mao4.
A: Na4 zhe4 shi4 yi1ge hen3 hao3 de ji1hui4 rang4 ni3 neng2 geng4 ren4shi2 ta1men, zhe4 yang4 ni3 ye3 ke3yi3 jiao1 dao4 xin1de peng2you3. أ : na4 zhe4 shi4 yi1ge hen3 hao3 دي ji1hui4 rang4 ni3 neng2 geng4 ren4shi2 ta1men ، zhe4 yang4 ni3 ye3 ke3yi3 jiao1 dao4 xin1de peng2you3.
B: Ni3 shuo1 de dui4, ke3shi4 xian4zai4 wo3 bi3jiao4 xiang3 dai4 ta1men qu4 can1ting1 chi1fan4, zhe4 yang4 wo3 jiu4 bu2 yong4 na4me lei4 le, er2qie3 ye3 you3 bi3jiao4 duo1 de shi2jian1 ke3yi3 xiu1xi1. ب : ni3 shuo1 دي dui4 ، ke3shi4 xian4zai4 wo3 bi3jiao4 xiang3 dai4 ta1men qu4 can1ting1 chi1fan4 ، zhe4 yang4 wo3 jiu4 bu2 yong4 na4me lei4 جنيه ، er2qie3 ye3 you3 bi3jiao4 duo1 دي shi2jian1 ke3yi3 xiu1xi1.

Dialogue 2: Numbers 2 الحوار : ارقام
A: Wo3 qi1dai4 zhe4 yi1 tian1 hen3 jiu3 le. أ : wo3 qi1dai4 zhe4 yi1 tian1 hen3 jiu3 جنيه.
B: O,fa1sheng1 le shen2me shi4? ب : س ، fa1sheng1 جنيه shen2me shi4؟
A: Wo3 gang1 gang1 qu4 le yin2hang2, ba3 wo3 qun4ia2n cun2 zai4 yin2hang2 li3mian4 de xin1shui3, quan2bu4 dou1 na2 le chu1 lai2. أ : wo3 gang1 gang1 qu4 جنيه yin2hang2 ، ba3 wo3 qun4ia2n cun2 zai4 yin2hang2 li3mian4 دي xin1shui3 ، quan2bu4 dou1 na2 جنيه chu1 lai2.
B: O, ni3 yao4 yong4 zhe4xie1 qian2 zuo4 shen2me? ب : س ، ni3 yao4 yong4 zhe4xie1 qian2 zuo4 shen2me؟
A: Wo3 yi3jing1 qu4 le lv3xing2 she4 mai3 yi1 zhang1 dao4 fa3guo2 de lai2hui2 ji1piao4. أ : wo3 yi3jing1 qu4 جنيه lv3xing2 she4 mai3 yi1 zhang1 dao4 fa3guo2 دي lai2hui2 ji1piao4.
Wo3 hen3 jiu3 yi3qian2 jiu4 hen3 xiang3 qu4 na4li3 le. Wo3 hen3 jiu3 yi3qian2 jiu4 hen3 xiang3 qu4 na4li3 جنيه.
B: Ting1 qi3lai2 hen3 hao4 wan2. ب : ting1 qi3lai2 hen3 hao4 wan2. Ni3 yao4 qu4 duo1 jiu3? Ni3 yao4 qu4 duo1 jiu3؟
A: Liang3ge xing1qi1. أ : liang3ge xing1qi1. Wo3 yi3jing1 zai4 wang3lu4 shang4 dou1 ji4hua4 hao3 le, suo3yi3 zai4 zhe4ge jia3qi1, mei3 yi1 tian1 yao4 qu4 na3ge di4fang1 wan2, wo3 dou1 zhi1dao4. Wo3 yi3jing1 zai4 wang3lu4 shang4 dou1 ji4hua4 hao3 جنيه ، suo3yi3 zai4 zhe4ge jia3qi1 ، mei3 yi1 tian1 yao4 qu4 na3ge di4fang1 wan2 ، wo3 dou1 zhi1dao4.
B: Wa1, hao3 li4hai4! ب : wa1 ، hao3 li4hai4! Ni3 qu4 na3li3 xue2 zen3me a1npai2 shi2jian1 de a? Ni3 qu4 na3li3 xue2 zen3me a1npai2 shi2jian1 دي ا؟
A: Zai4 wo3 shang4 yi1ci4 de lǚyou2, wo3 hua1 le hen3duo1 qian2, ke3shi4 wo3 mei2you3 hua1 hen3duo1 shi2jian1 an1pai2 wo3de lv3you2. أ : zai4 wo3 shang4 yi1ci4 دي lǚyou2 ، wo3 hua1 جنيه hen3duo1 qian2 ، ke3shi4 wo3 mei2you3 hua1 hen3duo1 shi2jian1 an1pai2 wo3de lv3you2. Suo3yi3 zhe4 yi1ci4 wo3 bu4 xiang3 zuo4 yi1yang4 de shi4qing2. Suo3yi3 zhe4 yi1ci4 wo3 bu4 xiang3 zuo4 yi1yang4 دي shi4qing2.
B: Ni3 hen3 cong1ming2. ب : ni3 hen3 cong1ming2. Yin1wei4 hen3duo1 ren2, mei2you3 cong2 ta1men zuo4 cuo4 de shi4 Yin1wei4 hen3duo1 ren2 ، mei2you3 cong2 ta1men zuo4 cuo4 دي shi4
li3mian4 xue2xi2. Li3mian4 xue2xi2. Zhu4 ni3 wan2 de kuai4 le4! Zhu4 ni3 wan2 دي kuai4 باربعه!

Dialogue 1: Tone Marks 1 الحوار : نغمة علامات
A: Wā,nǐ zěnme mǎi nàme duō dōngxī! أ : wā ، nǐ zěnme mǎi nàme duō dōngxī!
B: Wǒ jīnwǎn yào qǐng wǒ tóngshì lái wǒ jiā chīfàn,suǒyǐ wǒ jīntiān dōu huì hěn máng. ب : wǒ jīnwǎn yào qǐng wǒ tóngshì lái wǒ jiā chīfàn ، suǒyǐ wǒ jīntiān dōu huì hěn máng.
A: O,nǐ xūyào bāng máng ma? أ : س ، nǐ xūyào bāng máng ماجستير؟
B: Xièxiè, nǐ zhēn tǐtiē. ب : xièxiè ، nǐ zhēn tǐtiē. Nǐ kě yǐ bāng wǒ fàng yīxiē dōngxī zài zhuōzi shàngmiàn ma? Nǐ kě yǐ bāng wǒ fàng yīxiē dōngxī zài zhuōzi shàngmiàn ماجستير؟
Měi yī zhāng yǐzi de qiánmiàn xūyào yīge pánzi,yīge wǎn, yīge bēizi, háiyǒu yīge tāngchí. Měi yī zhāng yǐzi دي qiánmiàn xūyào yīge pánzi ، yīge wǎn ، yīge bēizi ، háiyǒu yīge tāngchí.
A: Hǎo,wǒ xiànzài jiù qù zuò. أ : hǎo ، wǒ xiànzài jiù qù zuò.
B: Xièxiè,zhè yàng wǒ jiù kěyǐ zhuānxīn zhǔ fàn le. ب : xièxiè ، zhè yàng wǒ jiù kěyǐ zhuānxīn zhǔ fàn جنيه. Nǐ zuò wán de shíhòu, kěyǐ zài bāng wǒ tuōdì ma? Nǐ zuò wán دي shíhòu ، kěyǐ zài bāng wǒ tuōdì ماجستير؟
Dì shàng yǒu diǎn luàn. Dì shàng yǒu diǎn luàn.
A: Méi wèntí. أ : méi wèntí. Nǐ zhǔnbèi de zhème xīnkǔ, shì yīnwèi nàxiē tóngshì shì nǐde hǎo péngyǒu ma? Nǐ zhǔnbèi دي zhème xīnkǔ ، shì yīnwèi nàxiē tóngshì shì nǐde hǎo péngyǒu ماجستير؟
B: Qíshí wǒ bú tài rènshí tāmen. ب : qíshí wǒ bú tài rènshí tāmen. Zhǐ shì zài shàngbān de shíhòu, tāmen hěn zhàogù wǒ. Zhǐ shì zài shàngbān دي shíhòu ، tāmen hěn zhàogù wǒ.
Suǒyǐ wǒ juéde qǐng tāmen lái wǒ jiā chīfàn, zhè yàng bǐjiào yǒu lǐmào. Suǒyǐ wǒ juéde qǐng tāmen lái wǒ jiā chīfàn ، zhè yàng bǐjiào yǒu lǐmào.
A: Nà zhè shì yīge hěn hǎo de jīhuì ràng nǐ néng gèng rènshí tāmen, zhè yàng nǐ yě kěyǐ jiāo dào xīnde péngyǒu. أ : nà zhè shì yīge hěn hǎo دي jīhuì ràng nǐ néng gèng rènshí tāmen ، zhè yàng nǐ yě kěyǐ jiāo dào xīnde péngyǒu.
B: Nǐ shuō de duì, kěshì xiànzài wǒ bǐjiào xiǎng dài tāmen qù cāntīng chīfàn, zhè yàng wǒ jiù bú yòng nàme lèi le, érqiě yě yǒu bǐjiào duō de shíjiān kěyǐ xiūxī. ب : nǐ shuō دي duì ، kěshì xiànzài wǒ bǐjiào xiǎng dài tāmen qù cāntīng chīfàn ، zhè yàng wǒ jiù bú yòng nàme lèi جنيه ، érqiě yě yǒu bǐjiào duō دي shíjiān kěyǐ xiūxī.

Dialogue 2: Tone Marks 2 الحوار : نغمة علامات
A: Wǒ qīdài zhè yī tiān hěn jiǔ le. أ : wǒ qīdài zhè yī tiān hěn jiǔ جنيه.
B: O,fāshēng le shénme shì? ب : س ، fāshēng جنيه shénme shì؟
A: Wǒ gāng gāng qù le yínháng, bǎ wǒ qùnián cún zài yínháng lǐmiàn de xīnshuǐ, quánbù dōu ná le chū lái. أ : wǒ gāng gāng qù جنيه yínháng ، bǎ wǒ qùnián cún zài yínháng lǐmiàn دي xīnshuǐ ، quánbù dōu ná جنيه chū lái.
B: O,nǐ yào yòng zhèxiē qián zuò shénme? ب : س ، nǐ yào yòng zhèxiē qián zuò shénme؟
A: Wǒ yǐjīng qù le lǚxíng shè mǎi yī zhāng dào fǎguó de láihuí jīpiào. أ : wǒ yǐjīng qù جنيه lǚxíng shè mǎi yī zhāng dào fǎguó دي láihuí jīpiào.
Wǒ hěn jiǔ yǐqián jiù hěn xiǎng qù nàlǐ le. Wǒ hěn jiǔ yǐqián jiù hěn xiǎng qù nàlǐ جنيه.
B: Tīng qǐlái hěn hào wán. ب : tīng qǐlái hěn hào wán. Nǐ yào qù duō jiǔ? Nǐ yào qù duō jiǔ؟
A: Liǎngge xīngqī. أ : liǎngge xīngqī. Wǒ yǐjīng zài wǎnglù shàng dōu jìhuà hǎo le, suǒyǐ zài zhège jiǎqī, měi yī tiān yào qù nǎge dìfāng wán, wǒ dōu zhīdào. Wǒ yǐjīng zài wǎnglù shàng dōu jìhuà hǎo جنيه ، suǒyǐ zài zhège jiǎqī ، měi yī tiān yào qù nǎge dìfāng wán ، wǒ dōu zhīdào.
B: Wā,hǎo lìhài! ب : wā ، hǎo lìhài! Nǐ qù nǎlǐ xué zěnme ānpái shíjiān de a? Nǐ qù nǎlǐ xué zěnme ānpái shíjiān دي ا؟
A: Zài wǒ shàng yīcì de lǚyóu, wǒ huā le hěnduō qián, kěshì wǒ méiyǒu huā hěnduō shíjiān ānpái wǒde lǚyóu. أ : zài wǒ shàng yīcì دي lǚyóu ، wǒ huā جنيه hěnduō qián ، kěshì wǒ méiyǒu huā hěnduō shíjiān ānpái wǒde lǚyóu.
Suǒyǐ zhè yīcì wǒ bù xiǎng zuò yīyàng de shìqíng. Suǒyǐ zhè yīcì wǒ bù xiǎng zuò yīyàng دي shìqíng.
B: Nǐ hěn cōngmíng. ب : nǐ hěn cōngmíng. Yīnwèi hěnduō rén, méiyǒu cóng tāmen zuò cuò de shì lǐmiàn xuéxí. Yīnwèi hěnduō rén ، méiyǒu cóng tāmen zuò cuò دي shì lǐmiàn xuéxí.
Zhù nǐ wán de kuàilè! Zhù nǐ wán دي kuàilè!

Premium Online Content: Please قسط المحتوي على الانترنت : يرجى log in سجل في or او subscribe اشترك to view the content below. للاطلاع على محتوى ادناه.

Leave a Reply أترك الرد

© 2006-2007 ChineseLearnOnline.com. © 2006-2007 chineselearnonline.com. All Rights Reserved. جميع الحقوق محفوظة.