CLO_173: Αγορές για την ποιότητα

Διάλογος: Αριθμοί
Α: Bu4 hao3 yi4si, ke3yi3 qing3wen4 yi1xia4 μΑ;
Β: Dang1ran2 ke3yi3. Xu1yao4 shen2me bang1mang2;
Α: Wei4 shen2me zhe4 tai2 zhao4xiang4ji1 na4me gui4;
Β: Yin1wei4 ta1 shi4 yi1ge4 hen3 you3ming2 de pai2zi.
Α: Ru2guo3 wo3 mai3 LE, fa1xian4 zhe4 tai2 xiang4ji1 de pin3zhi2 wo3 bu4 xi3huan1, wo3 ke3yi3 tui4huo4 μΑ;
Β: Ni3 ke3yi3 zai4 qi1 tian1 nei4 na2 hui2lai2 zhe4li3.

Διάλογος: Σημάδια τόνου
Α: Bù hǎo yìsi, kěyǐ qǐngwèn yīxià μΑ;
Β: Dāngrán kěyǐ. Xūyào shénme bāngmáng;
Α: Wèi shénme zhè tái zhàoxiàngjī nàme guì;
Β: Yīnwèi tā shì yīgè hěn yǒumíng de páizi.
Α: Rúguǒ wǒ mǎi LE, fāxiàn zhè tái xiàngjī de pǐnzhí wǒ bù xǐhuān, wǒ kěyǐ tuìhuò μΑ;
Β: Huílái zài qī tiān nèi ná Nǐ kěyǐ zhèlǐ.

Σε απευθείας σύνδεση περιεχόμενο ασφαλίστρου: Παρακαλώ σύνδεση ή προσυπογράψτε για να δει το περιεχόμενο κατωτέρω.

Αφήστε μια απάντηση

© 2006-2008 ChineseLearnOnline.com. Διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα.