CLO_146: Το πορτοφόλι μου έχει εξαφανιστεί

Διάλογος: Αριθμοί
Α: Yi2, wo3de qian2bao1 bu2 jian4 LE.
Β: Zhen1de μΑ; Ni3 zui4hou4 kan4dao4 ta1de shi2hou4, shi4 zai4 shen2me di4fang1;
Α: Ta1 jin1tian1 yi1zhi2 dou1 zai4 wo3 wai4tao4 de kou3dai4 li3mian4.
Β: Bu2 yong4 dan1xin1. Wo3men xian1 qu4 zhao3 jing3cha2, zai4 gao4su4 ta1.
Α: Wo3 xi1wang4 wo3 ke3yi3 zhao3dao4 wo3de qian2bao1.
Wo3 you3 hen3duo1 qian2 gen1 xin4yong4ka3 zai4 li3mian4.

Διάλογος: Σημάδια τόνου
Α: Yí, wǒde qiánbāo bú jiàn LE.
Β: Zhēnde μΑ; Shíhòu kàndào tāde zuìhòu Nǐ, shì zài shénme dìfāng;
Α: Tā jīntiān yīzhí dōu zài wǒ wàitào de kǒudài lǐmiàn.
Β: Bú yòng dānxīn. Wǒmen xiān qù zhǎo jǐngchá, zài gàosù tā.
Α: Qiánbāo zhǎodào wǒ kěyǐ wǒde Wǒ xīwàng. Wǒ yǒu hěnduō qián gēn xìnyòngkǎ zài lǐmiàn.

Σε απευθείας σύνδεση περιεχόμενο ασφαλίστρου: Παρακαλώ σύνδεση ή προσυπογράψτε για να δει το περιεχόμενο κατωτέρω.

Αφήστε μια απάντηση

© 2006-2008 ChineseLearnOnline.com. Διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα.