CLO_070: Kann ich dieses an versuchen?

Dialog: (Zahlen)
A: Xian1sheng1. Wo3 yao4 mai3 zhe4jian4 yi1fu2. Ke3yi3 shi4chuan1 ma5?
B: Ke3yi3. Qian2mian4 you3 shi4chuan1 jian1.
A: Xie4xie5.
C: Ji3fen1 zhong1 hou4
B: Ni3 chuan1 zhe4jian4 yi1fu2 hen3 hao3 kan4. Ni3 ying1gai1 yao4 mai3.
A: Wo3 ye3 jue2de5 hen3 hao3 kan4. Hao3, wo3 yao4 mai3 zhe4jian4.

Dialog: (Tne)
A: Xiānshēng. Wǒ yo mǎi zhjin yīf. Kěyǐ shchuān MA?
B: Kěyǐ. Qinmin yǒu shchuān jiān.
A: Xixie.
C: Jǐ fēn zhōng hu
B: Nǐ chuān zhjin yīf hěn hǎo kn. Nǐ yīnggāi yo mǎi.
A: Wǒ yě jude hěn hǎo kn. Hǎo, wǒ yo mǎi zhjin.

Erstklassiger on-line-Inhalt: Bitte LOGON oder unterzeichnen Sie den Inhalt unten ansehen.

Ikone fr podpress CLO_070 [11: 47m]: Spiel jetzt | Spiel in Popup | Download

Lassen Sie eine Antwort

ChineseLearnOnline.com 2006-2008. Alle Rechte vorbehalten.

Podcasts vorbei bedeckt Kreative Common-Zuerkennung 2.5 Lizenz.