CLO_027 : 我能看您的護照?

聽這個教訓,學會什麼以下手段:

對話:
A : Xiānshēng, nǐmen yǒu fángjiān ma ?
B : Yǒu, jǐ wèi ?
A : Wǒmen liǎnggè rén yào zhù yījiān fángjiān。
B : Qǐng gěi wǒ kàn yīxià nǐde hùzhào。
A : Kěyǐ yòng xìnyòngkǎ ma ?
B : Dāngrán kěyǐ。

優質網上內容: 註冊訂閱 觀看內容如下。

像為podpress CLO_027 [8 :47m] : 現在戲劇 | 戲劇在彈出式 | 下載

留下回復

登錄 Johannes Heitzig. 註銷」

© 2006-2008 ChineseLearnOnline.com。 版权所有。