CLO_019 : 几点了?

聽這個教訓,學會什麼以下手段:

對話:
A : Xiànzài jǐ diǎn ?
B : Xiànzài liù diǎn bàn。
A : Wǒmen míngtiān jǐ diǎn yào chūqù ?
B : Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma ?
A : Hǎo, méi wèntí。

天的時期:
xiàwǔ
shàngwǔ
zǎoshàng
zhōngwǔ
wǎnshàng

時期:
xiàwǔ sān diǎn sìshíwǔ fēn
zǎoshàng qī diǎn bàn
wǎnshàng jiǔ diǎn wǔ fēn

優質網上內容: 註冊訂閱 觀看內容如下。

像為podpress CLO_019 [13 :09m] : 現在戲劇 | 戲劇在彈出式 | 下載

留下回復

登錄 Johannes Heitzig. 註銷」

© 2006-2008 ChineseLearnOnline.com。 版权所有。